Over Sint Martinus

Zoals uit de naamstelling van onze school al blijkt, zijn wij een school die gebaseerd is op de katholieke grondslag. In samenwerking met ouders willen we vanuit de katholieke levensvisie waarden en normen doorgeven waardoor recht gedaan kan worden aan ieders eigenheid en eigenaardigheid. Vanuit het programma Vreedzame School wordt hier veel aandacht aan besteed.

Waar gaat het om?

Als Martinusschool willen wij kwalitatief goed onderwijs bieden aan het kind van NU. Daarbij gaat het om kinderen in al hun eigenheid en verscheidenheid. Wij gaan uit van het feit dat kinderen het bestaan ervaren als 'ik besta'. Centraal in de opvoeding thuis en op school dient dus het eigen beleven te staan. Een mens leeft samen met anderen en uit dit samenleven put de mens de grond­ervaringen voor alle gemeenschapsleven.

Zoals: het gezin, de school, de groep. Daarom wil onze school kinderen zich samen met anderen laten ontwikkelen en streven wij ernaar om een omgangssituatie te creëren waarin volwasse­nen en kinderen met elkaar leren omgaan op basis van gelijkwaardigheid en respect.

De volgende begrippen staan daarbij voor ons centraal:

* Uitdagend:

Kinderen moeten een uitdaging beleven aan de school en leerkrachten worden uitgedaagd door de eigenheid van elk kind afzonderlijk.

* Veilig:

Iedereen binnen onze school dient zich in het samenzijn veilig te voelen.

Eigenschappen zoals het gevoelsleven, geloofsleven, eigenwaarde en zelfvertrouwen worden door ons daarbij gerespecteerd.

* Gericht op de totale persoon:

De saamhorigheid binnen onze school willen wij aan de hand van zelfontwikkeling,  zelfverantwoordelijkheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid ontwikkelen en uitbouwen. Het consulteren van de ouders en het onderling afstemmen zijn hiervoor onontbeerlijk. Kinderen leren bij ons meer dan rekenen en taal. Het praten over waarden en normen en over sociale levensbeschouwelijke onderwerpen zijn vaste onderdelen in ons programma.

* Zelfontdekkend:

Wij willen de kinderen in hun eigen omgeving leren omgaan met fouten en conflicten, op een positief kritische wijze. Op deze manier leren de kinderen creatief om te gaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen in relatie met de dingen om hen heen.

* Begeleidend:

Door her- en bijscholing proberen onze leerkrachten de veranderingen in het onderwijs en die in de maatschappij te volgen. Een zware opgave, omdat vernieu­win­gen in het onderwijs, net als de diversiteit in opvoedingsinzichten bij ouders, elkaar snel opvolgen. Begeleiding van kinderen in de maatschappij gebeurt allang niet meer door de ouders alleen; er zijn meerdere opvoeders. Begeleiding op school door één leerkracht is door deeltijdwerk, ook in het onderwijs, niet meer mogelijk. Wel streven wij ernaar niet meer dan twee verantwoordelijke leerkrachten voor één groep te hebben.

Door onze omgang met kinderen, met ouders, met elkaar en andere belang­stellen­den proberen wij inhoud te geven aan het eigen beleven en het samen met anderen leven in de schoolomgeving.

Nieuwsgierig naar onze plannen voor de toekomst?

De school in beeld

In onderstaand fimpje geven we een korte rondleiding door onze school. Zo krijgt u alvast een eerste indruk van onder andere het gebouw, onze werkwijze en de sfeer op school.
Moet u binnenkort een keuze maken voor een passende school voor uw kind(eren)?
En wilt u graag een keer een kijkje komen nemen? Meld uw verzoek dan online aan en wij nemen z.s.m. contact met u op.