Medezeggenschapsraad

In onze MR zijn zowel de geledingen van ouders als leerkrachten vertegenwoordigd: beide geledingen met 2 leden. Voorts kent elke geleding een of meerdere adviseurs. Namens de leerkrachten is dit de directeur, namens de ouders o.a. de voorzitter van de ouderraad. De directeur heeft tevens het mandaat om namens het bevoegd gezag de MR te informeren en te onderhandelen.

De MR heeft een tweetal rechten: instemmings- en adviesrecht. In het MR reglement (ligt op school ter inzage) kunt u hierover alles lezen. De MR vergadert ongeveer viermaal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en zowel de agenda als het verslag worden op de website gepubliceerd.

MR leden worden gekozen voor een periode van vier jaar. Daarnaast is er voor alle scholen die vallen onder bestuur van SKOzok een overkoepelende medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Deze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad behartigt de gezamenlijke belangen.